Průkazy energetické náročnosti budov – PENB pro rok 2024

Zabýváme se taktéž stavební projekcí se zaměřením zejména na tepelnou techniku – zateplení budov. Zpracujeme pro Vás nejen kompletní průkaz energetické náročnosti budovy – PENB  (jak pro rodinné domy, tak i pro bytové domy), dále jsme schopni plně Vaši nemovitost posoudit z hlediska možného zateplení domu a zpracování výpočtu tepelných úspor.
Domek s průkezem energetické náročnosti

Snížili jsme ceny PENB !  Přesvědčte se sami, veškeré informace a nový ceník pro rok 2024 níže. 

Při objednání PENB u bytových domů  v roce 2024  garantujeme vyhotovení PENB do 15-ti dnů ode dne objednání (nebo ode dne kontrolní prohlídky domu) !!!

Při objednání PENB u rodinných domů  v roce 2024  garantujeme vyhotovení PENB do 10-ti dnů ode dne objednání (nebo ode dne kontrolní prohlídky domu) !!!

Zpracování PENB:

  • Při zpracování PENB působíme v rámci Pardubického a Královehradeckého kraje a okolních krajů (cca do vzdálenosti 80 km od Ústí nad Orlicí - vzdušnou čarou). Vždy přijedeme na kontrolní prohlídku objektu (je započetna v ceně).  Popis potřebných podkladů, které budeme potřebovat pro zpracování je uveden viz. níže.  (odkaz)
  • Cena za zpracování PENB, při poskytnutí všech potřebných podkladů  je u nás od  5.900,- Kč včetně DPH u menších rodinných domů  – kompletní ceník rozepsán viz. níže - ceník ke stažení zde (pdf)
  • Cena pro ostatní budovy se stanovuje individuálně dle domluvy.
  • PENB Vám v tomto případě standardně zpracujeme max. do deseti dnů (u RD) od poskytnutí všech potřebných podkladů a podepsání závazné objednávky – v případě potřeby jej bez příplatku vyhotovíme dříve (cca do 5-ti dnů).
  • Cena v případě potřebného doměření u Vás se stanovuje individuálně a skládá se z ceny základní plus  z ceny za úhradu doby nutné na zaměření stávajícího stavu objektu – viz. popsáno v ceníku.

Reference PENB

  • Více o realizovaných zakázkách (za období 01/2013 – 12/2021 více než 980 ks) v rámci Průkazů energetických náročností budov se dozvíte v našich referencích. (odkaz)

Základní informace o PENB pro vlastníky rodinných domů ke stažení zde.

Základní informace o PENB pro vlastníky bytových domů ke stažení zde.

Co to je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) :

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li energetický průkaz, je zcela nově definován zákonem č. 177/2006 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Dále je průkaz energetické náročnosti (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti:

Průkaz energetické náročnosti – energetický průkaz je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při :

  • výstavbě nových budov,
  • větších změnách dokončených budov
  • prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Další povinnosti vyplývající ze zákona o hospodaření energií –

Výňatek ze zákona 318/2012 který nahrazuje zákon 406/2000 Sb.:

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a)   zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
b)  zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci

  • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m,
  • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m.
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) zajistit zpracování průkazu

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy  a
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,  atd.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován…

VÝČET VEŘEJNÝCH BUDOV KTERÝCH SE TÝKÁ POVINNOST ZPRACOVÁNÍ PENB OD 1.7.2013 (nad 500 m2*) :

  • BUDOVY OBECNÍCH, MĚSTSKÝCH, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, atd.
  • BUDOVY HASIČSKÝCH SBORŮ, DOBROVOLNÝCH HASIČSKÝCH SBORŮ, atd.
  • BUDOVY SOUDŮ A JINÝCH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
  • BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE, POLICIE ČR, atd.
  • BODOVY MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A DALŠÍCH ŠKOL
  • BUDOVY DOMOVŮ DŮCHODCŮ, PENZIONŮ PRO DŮCHODCE, DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, atd.
  • BUDOVY DĚTSKÝCH DOMOVŮ, DOMŮ MLÁDEŽE, INTERNÁTŮ, KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, atd.
  • BUDOVY NEMOCNIC A ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  • BUDOVY SPORTOVIŠT, TĚLOCVIČEN A PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ
  • BUDOVY SLOUŽÍCÍ PRO KULTURU – DIVADLA, KINA, atd.
  • BUDOVY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, atd.
  • apod.

Zpracovatel energetického průkazu:

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický specialista  nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu – průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.
My jsme zapsání na seznamu MPO pro vypracování energetických auditů i PENB.

Návrh zateplení domu – výpočet tepelných ztrát:

Nabízíme vypracování návrhu zateplení domu (rodinný dům), který vlastníte.

V tomto zjednodušeném výpočtu návrhu zateplení domu vycházejícím z platných ČSN a vyhlášek MPO ČR Vám spočítáme a navrhneme zateplení domu – zateplení stěn (fasády), stropu, střechy a výměny oken a dveří. Zjistíte v něm nejen tepelné ztráty Vašeho domu, ale i úspory, pokud dům zateplíte.

Současně Vám spočítáme i úspory energií a Kč oproti současnému stavu, které Vám zateplení domu přinese, tak, abyste se sami mohli rozhodnout, zda se Vám investice do zateplení domu vyplatí a za jak dlouho se Vám toto zateplení domu vrátí.

Co potřebujeme k vypracování PENB, nebo návrhu zateplení domu:

Jedná se o následující podklady či údaje :

Identifikační údaje budovy :

  • vlastník nemovitosti (kontaktní osoba), včetně adresy, IČ, telefonické spojení, e-mail, atd.
  • adresa předmětné posuzované nemovitosti – domu
  • účel budovy, počet osob
  • číslo pozemkové či stavební parcely, číslo listu vlastnictví, katastrální území

Technické údaje budovy  (získáte ze stávající projektové dokumentace objektu) :

  • kompletní stávající projektovou dokumentaci RD či BD – zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy (tak aby platilo dle skutečnosti)
  • celkovou situaci stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí) ze které bude patrna orientace ke světovým stranám
  • popis skladeb konstrukcí obálky budovy – t.j. podlah, obvodových stěn, stropů a střech
  • popis stavu oken a dveří (druh – stáří – typ zasklení) – v případě již částečných výměn i jejich rozpis
  • typ a výkon instalovaného kotle + popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
  • typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové apod), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
  • popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany)
  • popis nuceného větrání – je-li instalováno
  • fotografie objektu ze všech světových stran   (postačí v digitální formě – např. e-mailem)

Všechny materiály je možné zaslat elektronicky (e-mailem), nebo poštou, nebo předat osobně. V případě novějších projektových dokumentací uvítáme i předání kompletní PD v elektronické podobě – výkresy ve formátu dwg, nebo dxf.

Ceník za vypracování průkazu energetické náročnosti budovy – PENB :

CENÍK – RODINNÉ DOMY
CENA VČETNĚ 21% DPH
VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (do 200 m2*)
VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (nad 200 m2*)
6.400,- Kč
7.900,- Kč
CENÍK – BYTOVÉ DOMY (dle počtu  B.J.)
CENA VČETNĚ 21% DPH – snížené ceny jsou platné i pro rok 2020 !!!

BYTOVÝ DŮM  O  4 – 10  B.J.
BYTOVÝ DŮM  O  11 – 20  B.J.
BYTOVÝ DŮM  O  21 – 40  B.J.
BYTOVÝ DŮM  O  41 – 80  B.J.
BYTOVÝ DŮM  O  81 – 120  B.J.

8.900,- Kč
10.900,- Kč
12.900,- Kč
16.900,- Kč
19.900,- Kč

OSTATNÍ VEŘEJNÉ BUDOVY – OBECNÍ A MĚSTSKÉ ÚŘADY, DOMOVÝ DŮCHODCŮ, HOTELY, RESTAURACE, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NEMOCNICE, ŠKOLY, ŠKOLKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, OBCHODY , atd.

CENÍK – OSTATNÍ VEŘEJNÉ BUDOVY

BUDOVA O VÝMĚŘE do 250 m2*
BUDOVA O VÝMĚŘE od 250 m2* do 500 m2*
BUDOVA O VÝMĚŘE od 500 m2* do 1000 m2*
BUDOVA O VÝMĚŘE nad 1000 m2*

PŘIBLIŽNÁ CENA VČETNĚ 21% DPH

≈ 15.000,- Kč
≈ 20.000,- Kč
≈ 25.000,- Kč
≈ 30.000,- Kč

-  přesné ceny u ostatních veřejných budov budou stanoveny s jednotlivými zákazníky  individuálně  – v závislosti na     ploše – velikosti objektu, technologii (způsobu vytápění, větrání, chlazení, použití obnovitelných zdrojů), atd.

Upozornění:  Ceny zde uvedená za vypracování PENB pro  rodinné , bytové domy a ostatní veřejné budovy je  platná  pouze  v případě, že nám zákazník dodá  všechny potřebné podklady k vypracování PENB, včetně kompletní požadované PD ať již v  elektronické, tak i papírové podobě  – v případě že zákazník nemá např. projektovou dokumentaci od domu, tak bude nutné provést doměření na místě samém a za tuto činnost se bude k ceně připočítávat cena (v rozmezí 500,- Kč –1.000,- Kč bez DPH u RD, 1.000,-Kč – 2.000,- Kč u BD, atd.)  dle náročnosti domu a  složitosti měření – bude dohodnuto se zákazníkem individuálně.

(* Podlahová plocha u rodinných domů a u ostatních veřejných budov je myšlená jako energeticky vztažná plocha objektu – nejedná se o zastavěnou plochu budovy – laicky se dá říci, že to je součet všech podlahových ploch počítaných z vnějšího rozměru budovy – např. rozměr budovy – půdorys  10m x 20m a 3 podlaží = 200 x 3 = 600 m2 – energeticky vztažné plochy)

Nabídka spolupráce s realitními kancelářemi:

V souvislosti s novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií bude od 1.1.2013 povinnost předat novému majiteli, nebo poskytnout nájemci průkaz energetické náročnosti budovy. PENB bude součástí kupní smlouvy, nebo smlouvy o pronájmu a bude povinnost předložit možnému nájemci průkaz nebo jeho kopii před uzavřením smlouvy. Současně bude muset prodávající zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v PENB byly uvedeny v informačních a reklamních materiálech, týkajících se této budovy.

Uvedenou povinnost u bytových domů (vlastníků bytovýcj jednotek) bude sice po tři roky možné suplovat doložením faktur za teplo, elektřinu a plyn, ale to kupujícím neukáže skutečnost, zda opravdu jsou tyto hodnoty správné a směrodatné (při neobydlené nemovitosti, nebo při dlouhodobé nepřítomnosti). Námi vypracovaný PENB jim to prokáže !!!  A navíc platnost PENB bude 10 let, takže nemusíte mít strach, že například za dva roky budete muset nechat zpracovávat posudek nový.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vám dovolujeme nabídnout své služby v oblasti energetického hodnocení budov a zpracování PENB. Povinnost sice vznikne až na začátku příštího roku, ale je vhodné mít náskok před konkurencí již nyní a jako první nabízet nemovitosti s ukazatelem energetické náročnosti. Tato služba také zvýší Vaši prestiž v očích klientů. Navíc budete vhodně připraveni na zavedení této novinky již nyní a změna Vás nepřekvapí nepřipravené.

Nabízíme spolupráci při zavádění ukazatelů energetické náročnosti do Vašich inzerátů a zpracování PENB pro Vámi nabízené nemovitosti. Dále pak nabízíme rychlé zpracování PENB (do 15-ti pracovních dnů), nízké ceny a v případě dlouhodobé spolupráce různé individuální bonusy.

Pro ralitní makléře jsme připravili i přehled informací, které by měli znát ve své realitní praxi znát ohledně novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

INFORMACE PRO REALITNÍ KANCELÁŘE A MAKLÉŘEnovela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií účinná od 1.1.2013 v realitní praxi – celkem 9 stran ve formátu pdf – ke stažení zde.

Nabídka spolupráce pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek:

V souvislosti s novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií bude od 1.1.2013 povinnost předat novému majitely, nebo poskytnou nájemci Průkaz energetické náročnosti budovy.

Povinnost zpracovat PENB na bytový dům bude nejen při jeho prodeji nebo jeho části.

Více o realizovaných zakázkách v rámci Průkazů energetických náročností budov se dozvíte v našich referencích. (odkaz)[/list_arrow]

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter