Projektová činnost ve výstavbě

Nabízíme Vám v rámci projektové činnosti:

  • Vypracování architektonické, urbanistické a provozní studie
  • Ekonomický návrh stavby
  • Spolupráce při návrhu technologie
  • Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
  • Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • Zpracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení
  • Zpracování projektu pro realizaci stavby
  • Výkon funkce generálního projektanta
  • Spolupráce při výběru dodavatele
  • Autorský dozor projektanta
  • Odborné konzultace
  • Posouzení požární bezpečnosti staveb
  • atd.
Projekt domu

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení. Naší předností jsou dlouhodobé zkušenosti s praktickou realizací navržených projektů, díky kterým jsme schopni optimalizovat návrh z pohledu následné realizace již v projektové fázi a zkrátit tak čas stavby, minimalizovat případné problémy a uspořit významné finanční prostředky typicky spojené s vícenáklady.

Pozemní stavby

PROJEKTY STAVEB PRO BYDLENÍ

Rodinné domy od řešení katalogového typu jednopodlažního domu přes individuální architektonický návrh nestandardního typu až po bytové domy sídlištního typu.
  • bungalovy
  • vícepodlažní rodinné domy
  • nízkoenergetické rodinné domy
  • návrhy energetických úspor objektů
  • bytové domy

PROJEKTY STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Budovy trvalého rázu sloužící obyvatelstvu pro provoz obytného území.

   

  • mateřské školy, školy, univerzity
  • zdravotnická zařízení
  • administrativní budovy
  • budovy pro sociální služby – domovy důchodců, apod.
  • sportovní areály

   

PROJEKTY PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

   

  • výrobní haly
  • výrobní areály
  • logistické celky

   

PROJEKTY OSTATNÍCH  STAVEB

  • komunikace
  • terénní úpravy
  • zahradní domky a chatky
  • obecní sběrné dvory
  • inženýrské domovní přípojky
  • osazení staveb do terénu
  • atd.
Projekty staveb pro bydlení
28 bytových jednotek Skuteč
  • Více o realizovaných zakázkách v rámci Projektové činnosti – Pozemních staveb se dozvíte v našich referencích. (odkaz)

 

Vodohospodářské stavby

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – VODÁRENSTVÍ

Jímání vody její akumulace, úprava, doprava a rozvod pro potřeby obyvatelstva,  zemědělství a průmyslu.
  • jímání podzemní i povrchové vody
  • čerpací stanice, vodojemy
  • výtlačné vodovodní řady, rozvodné vodovodní sítě
  • domovní vodovodní přípojky
  • armaturní šachty

STOKOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Vodohospodářské stavby
Odvádění splaškových a dešťových vod, jejich čištění a následná likvidace od úrovně soukromých stavebníků až po obce střední velikosti.
  • kanalizační sítě gravitační, tlakové, podtlakové
  • čerpací stanice odpadních vod
  • domovní čistírny odpadních vod
  • domovní kanalizační přípojky
  • zemní vsakovací objekty

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Zachycení, akumulace, využití a případná likvidace dešťových vod v urbanizovaném území od drobných staveb až po průmyslové celky.

  • akumulační objekty dešťových vod
  • závlahové systémy
  • povrchové vsakovací zařízení dešťových vod
  • podzemní vsakovací zařízení dešťových vod

  • Více o realizovaných zakázkách v rámci Projektové činnosti – Vodohospodářských staveb se dozvíte v našich referencích. (odkaz)

Inženýrská činnost ve výstavbě

Jsme připraveni zajistit veškeré inženýrské a administrativní činnosti spojené s právními a správními akty před, při a po realizaci Vašeho investičního záměru (územní rozhodnutí, vyjmutí z půdního fondu, stavební povolení, kolaudace, správní jednání, odpady, vyjádření dotčených orgánů, vliv na životní prostředí atd.). 

Nabízíme Vám v rámci inženýrské činnosti :

  • Vypracování žádostí a registrů na jednotlivé dotační tituly
  • Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy v rámci zpracování PD
  • Zajištění vyjádření všech správců inženýrských sítí v rámci zpracování PD
  • Zajistíme veškeré podklady pro vydání stavebních i vodoprávních povolení staveb, atd.
  • Zajistíme zpracování hydrogeologického a radonového průzkumu
  • Zajistíme pro Vás autorský i technický dozor stavby
  • Zajistíme kompletní administraci i organizaci výběrových řízení
  • Zajistíme přejímky staveb a kolaudace staveb
  • atd.
Inženýrská činnost
  • Působíme v rámci celého Pardubického i Královehradeckého kraje.

Kontaktovat nás můžete zde (kontakt)

 

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter