Nová zelená úsporám 2024 – PROJEKT – ODBORNÝ POSUDEK – DOTACE NA ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMŮ

Nová zelená úsporám 2015
V současné době přijímáme objednávky pro rok 2024 na vyhotovení odborných posudků (Odborný posudek – Projektová dokumentace, Energetické hodnocení, Průkaz energetické náročnosti budovy, atd.), včetně kompletní přípravy žádosti o dotace – pro dotační program „Nová zelená úsporám – 4. výzva “ 2021 – 2030“ .
Dále se také i plně zabýváme dotačním programem „Oprav dům po babičce“.
Naše působnost pro dotační program Nová zelená úsporám  se zaměřuje především na Pardubický, Královehradecký a Olomoucký kraj (do vzdálenosti cca 60 km od sídla firmy – Ústí nad Orlicí). Je samozřejmě možné po dohodě a odsouhlasení ceny (zvýšení ceny ohledně dojezdové vzdálenosti na zaměření RD) zajistit dotace NZÚ pro jiný kraj. Již jsme zpracovávali několik zakázek NZÚ na zateplování domů v Brně, Praze, Olomouci, Šumperku, Jihlavě a dalších vzdálenějších místech, vždy je to na vzájemné domluvě a odsouhlasení ceny jak studie, tak následného Odborného posudku .
Již jsme úspěšně zpracovali od poloviny roku 2015 (během 5,5 let co je dotační program otevřen) do konce roku 2022 přes 400  ks žádostí na zateplení a rekonstrukce (přístavby a nástavby) rodinných domů (včetně žádostí na osazení tepelných čerpadel, solárních systémů, atd.) Novou zelenou úsporám – výzva 2015 – 2022 – všechny naše dokumentace a žádosti byli kontrolovány a plně schváleny zástupci Státního fondu životního prostředí, všichni naši zákazníci, tak mají své dotace jisté v plné výši (za Odborný posudek ručíme na 100%) a zhruba přes 350 zákazníků již má dotace na svých účtech vyplaceny !!!

 

PROHLÉDNĚTE SI REFERENCE (za roky 2016 – 2019) NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ ZE SPOLUPRÁCE S NAŠÍ FIRMOU – OHLEDNĚ DOTACÍ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  - ke stažení zde – přes 70 kladných referencí – včetně uvedení výše dotací a provedených opatření z hlediska dotací NZÚ !!!

CELKEM JSME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM VYZÍSKALI NA DOTACÍCH NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM za rok 2015 – rok 2020  – 64.000.000,- Kč – což činí průměrně 200 tis. Kč na jednu žádost NZÚ na zateplení RD  !!!

Dotacemi Nová zelená úsporám vždy naše zakázníky úspěšně provázíme od podání žádosti o dotaci, dále jim pomáháme a radíme v průběhu stavby ohledně vybraných materiálů a nakonec společně pohlídáme dokončení – kontrolu veškerých dokumentů k Doložení realizace na SFŽP. Tedy jsme spolu v kontaktu v případě zájmu, prakticky do doby vyplacení peněz – dotace na účet klienta.

PROVEDEME VÁS DOTACEMI NZÚ OD POČÁTKU AŽ DO KONCE !!!

!!! NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT – KDY JINDY SE VÁM NASKYTNE PŘÍLEŽITOST, ŽE VÁM „STÁT UHRADÍ“ AŽ 50% VAŠICH INVESTIC NA ZATEPLENÍ, PŘESTVABU ČI NÁSTAVBU VAŠEHO RODINNÉHO DOMU – NECHTE SI SPOČÍTAT ÚVODNÍ ENERGETICKOU STUDII A VÍTE NA ČEM JSTE !!!

Na Odborný posudek – projekt na zateplení – vyzískáte zpět také dotaci ve výši 25.000,- Kč.

Kontaktujte nás na tel. č. 777201757, nebo e-mailu info@techprojekt.com a dozvíte se více.

 Nabízíme Vám v rámci dotačního programu NZÚ- pro rok 2021 -2030 :

  • Úvodní telefonní kontakt (nebo osobní schůzka u nás v kanceláři), kde Vám vysvětlíme kompeltní postup ohledně případně spolupráce a nastíníme Vám možnosti dotací a rovnou zhodnotíme zda pro Vás má dotace smysl (a zda na ně v rámci zamýšlených opatření dosáhnete),
  • Po dohodě o provedení Úvodní energetické studie následuje – Stavební průzkum stávajícího stavu domu (většinou již na místě stavby – pokud je to v dojezdové vzdálenosti),
  • Porovnání skutečného stavu s dokumentací k domu – skutečný stav domu je základem pro projekt zateplení, případné zaměření domu pokud nemáte stávající projektovou dokumentaci,
  • Pak následuje – Vypracování úvodní energetické studie – zhodnocení Vašeho domu – návrh optimální formy zateplení v návaznosti na uznatelné náklady – tato studie u nás tojí 4.900,- Kč včetně DPH; ve studii se dozvíte kolik bude zhruba celé zateplení stát, kolik dotací budete moci čerpat (kolik se Vám vrátí – dle našich zkušeností se na dotacích podaří dosáhnou návratnosti kolem 35-40% – dle typu zateplení), kolik bude stát cenově náš kompeltní Odborný posudek a teprve na základě této vypracované studie se teprve rozhodnete zda do dotací NZÚ s námi půjdete či nikoliv !!!
  • Po závazném objednání další spolupráce – Odborný posudek – Projektovou dokumentaci – zateplení domu, výměny zdroje, atd.
  • Odborný posudek – Průkaz energetické náročnosti budovy – výpočet úspor navrženého zateplení domu, Energetické hodnocení – jak stávajícího stavu, tak i návrhového stavu, atd.
  • Vypracování a příprava veškerých žádostí o podání žádostí o dotace a kompeltní administrace žádosti o dotaci (po udělení plné moci pro Vás vše zařídíme z hlediska komunikace se SFŽP)
  • Společně se zákazníkem zajistíme podání žádosti o dotaci NZÚ  – do třech týdnů je pak plně schválena dotace ze strany SFŽP – my ručíme na 100% že náš Odborný posudek je plně v pořádku a na jejím základě bude dotace schválena a vy jako zákazník pak ručíte za realizaci – výběr dodavatele a provedení všech prací v navržených parametrech „tloušťkách izolací“ tak jak bylo stanoveno v Odborném posudku
  • Poradenství v průběhu stavby ohledně použitých materiálů a jiných vzniklých komplikací
  • Pomoc s kontrolou všech dokumentů a faktur, před Dokládáním realizcae na SFŽP (do šesti týdnů po doložení všech dokumentů je vyplacena dotace na Váš účet ze strany SFŽP)

!!!  NEMUSÍTE ZVLÁŠŤ SHÁNĚT PROJEKTANTA A ZVLÁŠT ENERGETICKÉHO AUDITORA – U NÁS VÁM ZAJISTÉME VLASTNÍMI SILAMI – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ !!!

CENÍK NAŠICH SLUŽEB V RÁMCI NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM – rok 2024 :
  • ZATEPLENÍ RD  – PODOBLAST PODPORY – A
   • VYHOTOVENÍ ÚVODNÍ ENERGETICKÉ STUDIE …… 5.900,- Kč včetně DPH – teprve na základě studie se můžete rozhodnout zda do dotací NZÚ půjdete či nikoliv
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A. – DÍLČÍ zateplení ……….… 39.900,- Kč – 44.900,-  Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 25.000,- Kč )
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A. – ZÁKLADNÍ zateplení  ….. 49.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP  celých 25.000,- Kč )
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A. – OPTIMÁLNÍ zateplení … 54.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 25.000,- Kč)
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A. – OPRAV DŮM PO BABIČCE … 59.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 50.000,- Kč)
Poznámka : – ceny u podoblasti „A“ berte prosím jako přibližné, protože vždy se určují podle dostupné stávající projektové dokumentaci, počtu a složitosti opatření, dle tvaru domu, počtu bytových jednotek, atd. -  tudíž ceny mohou být i nepatrně nižší, ale i nepatrně vyšší – přesnou cenu Odborného posudku Vám vždy určíme  v Úvodní energetické studii – navíc  kompletní Odborný posudek se platí, až komplet po dokončení naší činnosti – až v době kdy podáme společně žádost o dotaci a dotaci již máte jistou – nikdy tedy nevybíráme žádné zálohy na naší činnost !!! Ceny Odborných posudků jsou navíc konečné – fixní, nikdy totiž nemáme procentuélní podíl na výši vyzískané dotaci jako jiní zpracovatelé !

  • V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM PO DOKONČENÍ STAVBY ZATEPLENÍ RD PROVEDEME KONTROLU VŠECH FAKTUR A PŘIPRAVÍME KOMPLETNÍ ZBYLÉ MATERIÁLY PRO DOLOŽENÍ REALIZCE NZÚ (vy si zajistíte vyjádření Stavebního dozoru, vyjádření či povolení Stavebního úřadu, Fotodokumentaci, atd.)
Poznámka : – všechny ceny jsou za kompletní činnost včetně přípravy a podání žádosti o dotace NZÚ a ostatních činností

Základní informace o dotačním programu NZÚ 2021 – 2030 :

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva“) zahrnuje následující oblasti podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření a nově lze provádět práce i svépomocí (dokládat jen nákupem materiálu)
  • Dotace na vyhotovení Odborného posudku – Projektové dokumentace a Energetického hodnocení ve výši celých  25.000,- Kč

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na : výměnu zdroje vytápění a ohřevu TUV
  • na instalaci fotovoltaických systémů (tím se projekčně nezabýváme)
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (tím se projekčně nezabýváme)

[/list_blue]

Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: průběžná výzva do  31. prosince 2030
Alokace finančních prostředků: 35 miliard Kč

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2021, u podoblasti podpory A.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

[/list_blue]
Kontaktujte nás na tel.č. 777201757 a dozvíte se více.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter