Nová zelená úsporám 2021 – PROJEKT – ODBORNÝ POSUDEK – DOTACE NA ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMŮ

Nová zelená úsporám 2015
V současné době přijímáme objednávky na vyhotovení odborných posudků (Odborný posudek – Projektová dokumentace, Energetické hodnocení, Průkaz energetické náročnosti budovy, atd.), včetně kompletní přípravy žádosti o dotace – pro dotační program „Nová zelená úsporám – 3. výzva “ 2015 – 2021“ .
Naše působnost pro dotační program Nová zelená úsporám  2021 se zaměřuje především na Pardubický, Královehradecký a Olomoucký kraj (do vzdálenosti cca 100 km od sídla firmy – Ústí nad Orlicí). Je samozřejmě možné po dohodě a odsouhlasení ceny (zvýšení ceny ohledně dojezdové vzdálenosti na zaměření RD) zajistit dotace NZÚ pro jiný kraj. Již jsme zpracovávali několik zakázek NZÚ na zateplování domů v Brně, Praze, Olomouci, Jihlavě a dalších vzdálenějších místech, vždy je to na vzájemné domluvě a odsouhlasení ceny jak studie, tak následného Odborného posudku .
Již jsme úspěšně zpracovali od poloviny roku 2015 (během 5,5 let co je dotační program otevřen) do konce roku 2020 přes 320  ks žádostí na zateplení a rekonstrukce (přístavby a nástavby) rodinných domů (včetně žádostí na osazení tepelných čerpadel, solárních systémů, atd.) Novou zelenou úsporám – výzva 2015 – 2020 – všechny naše dokumentace a žádosti byli kontrolovány a plně schváleny zástupci Státního fondu životního prostředí, všichni naši zákazníci, tak mají své dotace jisté v plné výši (za Odborný posudek ručíme na 100%) a zhruba přes 250 zákazníků již má dotace na svých účtech vyplaceny !!!

 

PROHLÉDNĚTE SI REFERENCE (za roky 2016 – 2019) NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ ZE SPOLUPRÁCE S NAŠÍ FIRMOU – OHLEDNĚ DOTACÍ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  - ke stažení zde – přes 70 kladných referencí – včetně uvedení výše dotací a provedených opatření z hlediska dotací NZÚ !!!

CELKEM JSME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM VYZÍSKALI NA DOTACÍCH NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM za rok 2015 – rok 2020  – 64.000.000,- Kč – což činí průměrně 200 tis. Kč na jednu žádost NZÚ na zateplení RD  !!!

Dotacemi Nová zelená úsporám vždy naše zakázníky úspěšně provázíme od podání žádosti o dotaci, dále jim pomáháme a radíme v průběhu stavby ohledně vybraných materiálů a nakonec společně pohlídáme dokončení – kontrolu veškerých dokumentů k Doložení realizace na SFŽP. Tedy jsme spolu v kontaktu v případě zájmu, prakticky do doby vyplacení peněz – dotace na účet klienta.

PROVEDEME VÁS DOTACEMI NZÚ OD POČÁTKU AŽ DO KONCE !!!

!!! NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT – KDY JINDY SE VÁM NASKYTNE PŘÍLEŽITOST, ŽE VÁM „STÁT UHRADÍ“ AŽ 50% VAŠICH INVESTIC NA ZATEPLENÍ, PŘESTVABU ČI NÁSTAVBU VAŠEHO RODINNÉHO DOMU – NECHTE SI SPOČÍTAT ÚVODNÍ ENERGETICKOU STUDII A VÍTE NA ČEM JSTE !!!

Na Odborný posudek – projekt na zateplení – vyzískáte zpět také dotaci ve výši 25.000,- Kč.

Kontaktujte nás na tel. č. 777201757, nebo e-mailu info@techprojekt.com a dozvíte se více.

 Nabízíme Vám v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám – pro rok 2021 :

  • Stavební průzkum stávajícího stavu domu,
  • Porovnání skutečného stavu s dokumentací k domu – skutečný stav domu je základem pro projekt zateplení, případné zaměření domu pokud nemáte stávající projektovou dokumentaci,
  • Vypracování úvodní energetické studie – zhodnocení Vašeho domu – návrh optimální formy zateplení v návaznosti na uznatelné náklady – tato studie u nás tojí 3.900,- Kč včetně DPH a na jejím základě se teprve rozhodnete zda do dotací NZÚ půjdete či nikoliv !!!
  • Odborný posudek – Projektovou dokumentaci – zateplení domu, výměny zdroje, instalaci solárního systému, atd.
  • Odborný posudek – Průkaz energetické náročnosti budovy – výpočet úspor navrženého zateplení domu, Energetické hodnocení atd.
  • Vypracování a příprava veškerých žádostí o podání žádostí o dotace a příprava Krycího listu dotace
  • Společně se zákazníkem zajistíme podání žádosti o dotaci NZÚ  – do třech týdnů je pak plně schválena dotace ze strany SFŽP – my ručíme na 100% že náš Odborný posudek je plně v pořádku a na jejím základě bude dotace schválena a vy jako zákazník pak ručíte za realizaci – výběr dodavatele a provedení všech prací v navržených parametrech „tloušťkách izolací“ tak jak bylo stanoveno v Odborném posudku
  • Poradenství v průběhu stavby ohledně použitých materiálů a jiných vzniklých komplikací
  • Pomoc s kontrolou všech dokumentů a faktur, před Dokládáním realizcae na SFŽP (do šesti týdnů po doložení všech dokumentů je vyplacena dotace na Váš účet ze strany SFŽP)

!!!  NEMUSÍTE ZVLÁŠŤ SHÁNĚT PROJEKTANTA A ZVLÁŠT ENERGETICKÉHO AUDITORA – U NÁS VÁM ZAJISTÉME VLASTNÍMI SILAMI – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ !!!

CENÍK NAŠICH SLUŽEB V RÁMCI NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM – rok 2021 :
  • ZATEPLENÍ RD  – PODOBLAST PODPORY – A
   • VYHOTOVENÍ ÚVODNÍ ENERGETICKÉ STUDIE …… 3.900,- Kč včetně DPH (fakturováno po vyhotovení studie) – teprve na základě studie se můžete rozhodnout zda do dotací NZÚ půjdete či nikoliv
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A.0.  (dílčí zateplení ) ………… 29.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 25.000,- Kč )
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A.1. (rozsáhlejší zateplení ) … 34.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP  celých 25.000,- Kč )
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A.2. (komplexní zateplení) … 39.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 25.000,- Kč)
Poznámka : – ceny u podoblasti „A“ berte prosím jako přibližné, protože vždy se určují podle dostupné stávající projektové dokumentaci, počtu a složitosti opatření, dle tvaru domu, počtu bytových jednotek, atd. -  tudíž ceny mohou být i nepatrně nižší, ale i nepatrně vyšší – přesnou cenu Odborného posudku Vám vždy určíme  v Úvodní energetické studii – navíc  kompletní Odborný posudek se platí, až komplet po dokončení naší činnosti – až v době kdy podáme společně žádost o dotaci a dotaci již máte jistou – nikdy tedy nevybíráme žádné zálohy na naší činnost !!! Ceny Odborných posudků jsou navíc konečné – fixní, nikdy totiž nemáme procentuélní podíl na výši vyzískané dotaci jako jiní zpracovatelé !

  • V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM PO DOKONČENÍ STAVBY ZATEPLENÍ RD PROVEDEME KONTROLU VŠECH FAKTUR A PŘIPRAVÍME KOMPLETNÍ ZBYLÉ MATERIÁLY PRO DOLOŽENÍ REALIZCE NZÚ (vy si zajistíte vyjádření Stavebního dozoru, vyjádření či povolení Stavebního úřadu, Fotodokumentaci, atd.)
  • OSAZENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU NA OHŘEV TUV NEBO TUV A PŘITÁPĚNÍ – PODOBLAST PODPORY – C3
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK NA PODOBLAST C3  ………… 7.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP 5.000,- Kč)
  • OSAZENÍ NOVÝCH ZDROJŮ TEPLA – PŘEVÁZNĚ TEPLENÁ ČERPADLA – PODOBLAST PODPORY – C1
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK NA PODOBLAST C1  ………… 14.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP 5.000,- Kč)
Poznámka : – všechny ceny jsou za kompletní činnost včetně přípravy a podání žádosti o dotace NZÚ a ostatních činností

Základní informace o dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021 :

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva“) zahrnuje následující oblasti podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření a nově lze provádět práce i svépomocí (dokládat jen nákupem materiálu)
  • Dotace na vyhotovení Odborného posudku – Projektové dokumentace a Energetického hodnocení ve výši celých  25.000,- Kč

Podmínky pro dílčí zateplení rodinného domu  – podoblast A.0. :

-          Procentní snížení potřeby tepla na vytápění EAoproti stavu před realizací opatření musí být ≤ 20 %(toto splní např. výměna oken a dveří cca 14% + zateplení vrchního stropu (podlaha půda) cca 10% = celkem 24 % – nebo okna + část fasády, nebo okna + strop nad sklepem, nebo pouze fasáda, atd.)-     U měněných konstrukcí musí být splněna podmínka U ≤ 0,9*Urec,20(toto splní např. u výměny oken a dveří U= 1,08 – (převážně pouze trojskla), u zateplení vrchního stropu – podlaha na půdě cca 28 cm miner. vlny, zateplení fasády – polystyrén min. tl. 16 cm, strop nad sklepem polystyrén tl.10 cm,  atd.)-     Na dotacích se vyzíská (při splnění všech podmínek programu) :zateplení obvodových stěn 500,- Kč/1 m2, výměna oken a dveří 2100,- Kč/1 m2, zateplení vrchního stropu  (podlaha půda) – nebo stropu nad sklepem 500,- Kč/1 m2,  zateplení střechy 500,- Kč/1 m2, atd.

 


C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na : výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci fotovoltaických systémů
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: průběžná výzva do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: 27 miliard Kč

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015 – vždy platí max. 2 roky zpět uznatelné náklady.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

  • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
  • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
  • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

Kontaktujte nás na tel.č. 777201757 a dozvíte se více.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter