Energetické audity staveb

Tuto činnost (vypracování Energetcických auditů staveb) v současné době nenabízíme – vzhledem ke kapacitní vytíženosti se stávajícími zakázkami.
Zabýváme se taktéž stavební projekcí se zaměřením zejména na tepelnou techniku – zateplení budov. Zpracujeme pro Vás nejen kompletní průkaz energetické náročnosti budovy (jak pro rodinné domy, tak i pro bytové domy), ale taktéž energetický audit budovy a dále jsme schopni plně Vaši nemovitost posoudit z hlediska možného zateplení domu a zpracování výpočtu tepelných úspor.
Domek s průkezem energetické náročnosti
  • Při zpracování Energetických auditů působíme v rámci celé České republiky, především v Pardubickém a Královehradeckém kraji.
  • Cena za zpracování Energetického auditu budovy se stanovuje individuálně dle domluvy.

Co je energetický audit:

Energetický audit je soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem vypracování informačního dokumentu o stavu budovy, způsobu využívání energie a hospodaření s energií v budovách a energetickém hospodářství.

Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.

Energetický audit

Obsah energetického auditu:

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovat

a) zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství,
b) výši technicky dosažitelných energetických úspor,
c) návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení,
d) posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení,
e) závěrečný posudek energetického auditora.

Cíl energetického auditu:

Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Povinnost zpracování energetického auditu:

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb. :

  • každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
  • organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 1500 GJ,
  • fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ,
  • hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

Celková roční spotřeba energie je součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

Zpracovatel Energetického auditu budovy:

Energetický audit budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor. Oprávněná osoba pro zpracování energetického auditu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu.

 My jsme zapsání na seznamu MPO pro vypracování energetických auditů i PENB.

Co potřebujeme k vypracování Energetického auditu:

Pro vypracování Energetického auditu od Vás potřebujeme tyto údaje a dokumenty :

  • vlastník nemovitosti
  • adresa nemovitosti
  • číslo pozemkové či stavební parcely, číslo listu vlastnictví, katastrální území
  • kompletní stávající projektovou dokumentaci budovy – zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy (tak aby platilo dle skutečnosti)
  • popis skladeb konstrukcí obálky budovy – t.j. spodní podlahy, obvodových stěn a vrchního stropu    (myšleno podlahy na půdě)
  • popis stavu oken a dveří (druh – stáří)
  • fotografie objektu ze všech světových stran (vše postačí v digitální formě – např. e-mailem)

  • Více o realizovaných zakázkách v rámci Energetických auditů staveb se dozvíte v našich referencích. (odkaz)
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter